GM2
Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski,
profesor nadzwyczajny
Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
Tel. (+48 17) 8651253 
E-mail: maslowski@prz.edu.pl

ENGLISH  VERSION


Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie im. ks. Stanisława Konarskiego i Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej. Kierownik Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki. Od 2012 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Prowadzi badania obejmujące fizyczne aspekty wyładowań atmosferycznych i ich oddziaływań, a w szczególności analizę dynamiki rozwoju kanału piorunowego, oddziaływań prądu piorunowego i impulsowego pola elektromagnetycznego dużej mocy na obiekty budowlane,systemy elektroenergetyczne, systemy elektryczne i elektroniczne oraz statki powietrzne i awionikę. Uczestnik stażów naukowych w University of Bologna oraz w Miedzynarodowym Centrum Badań Wyładowań Atmosferycznych należącym do University of Florida w Gainesville. Przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP od 2012r. oraz polskiego oddziału IEEE EMC-S od 2014r. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), Amerykańskiej Unii Geofizycznej (American Geophysical Union) oraz Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE Society). Stały recenzent renomowanych czasopism: IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, IEEE Transaction on Power Delivery, Electric Power Systems Research, Journal of Geophysical Research, Journal of Lightning Research, Atmospheric Research). Członek Komitetów Naukowych i recenzent cyklicznych konferencji miedzynarodowych: International Conference on Lightning Protection (ICLP), EMC Zurich, Asia-Pacific EMC, Asia-Pacific International Conference on Lightning (APL), International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE). W latach 2006-2009 członek grupy roboczej WG2 działajacej w ramach europejskiego programu COST P18: The Physics of Lightning Flash and Its Effects. Bierze udział w pracach normalizacyjnych związanych z ochroną odgromową jako członek Komitetu Technicznego KT-55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych działającego w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz jako polski przedstawiciel w międzynarodowych komitetach normalizacyjnych IEC (International Electrotechnical Commission) i CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). 

Camp Blanding, Florida, 2005
PUBLIKACJE (2000 - 2014)
(PO UZYSKANIU ST. DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH)


Książki:

Drałus G., Masłowski G.: Sygnały i systemy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s.1-139, 2013

Masłowski G.: Analiza i modelowanie wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony przed przepięciami. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, seria: Rozprawy, Monografie, nr 208, Kraków, 2010
 
Artykuły w czasopismach recenzowanych:

Karnas G., Masłowski G.: Preliminary measurements and analysis of lightning electric field recorded at the observation station  in the South-east part of Poland, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review)  NR 4/2014

Filik K.,
Karnas G., Masłowski G., Wyderka G., Ziemba R.: Badania funkcjonalne generatora udarów do prób odporności awioniki, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) NR 1/2014 

Karnas G., Wyderka G., Ziemba R., Filik K., Masłowski G.: Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation,
Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) NR 1/2014

Wyderka S., Masłowski G., ziemba R., Karnas G., Filik K.: Badanie rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i instalacji elektrycznej budynku. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 289, Elektrotechnika 33, s. 349-363, 2013
   

Maslowski G., Rakov V. A.: Review of recent developments in lightning channel corona sheath research,
Elsevier, Atmospheric Research, doi:10.1016/j.atmosres.2012.05.028, pp. 117–122, 2013

Bajorek J., Maslowski G., Ziemba R.: Analysis and Identification of Corona Parameters on Overhead Power Lines in Case of Direct Lightning Strikes, High Voltage Engineering, Vol.39, No.8, doi:10.3969/j.issn.1003-6520.2013.08.000, August 31, 2013

Karnas G.,  Masłowski G., Barański P., Berliński J.,  Pankanin G., Instrumentation and data analysis process at the new lightning observatory in Poland, Przegląd Elektrotechniczny 
(Electrical Review) R. 89 NR 6/2013

Karnas G., Maslowski G., Ziemba R., Wyderka S., Analysis of a simple grounding system installed in a multilayer soil, Rzeszow University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering. Rzeszow No. 287/32,  2012


Maslowski G.,  Wyderka S.,  Rakov V.A., DeCarlo B.A., Li L., Bajorek J., Ziemba R., Experimenta investigation and numerical modeling of surge currents in lightning protective system of a residential building, Journal of Lightning Research, No. 4, 2012, pp. 18-26

Masłowski G., Lightning observation station at the Rzeszow University of Technology, Poland, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 10b/2012

Masłowski G., Wyderka S.: Układ probierczo-pomiarowy do poligonowych badań narażeń piorunowych. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 5a/2012, 67–72

Masłowski G., Rakov V.A., Miki M.: Some Inferences From Radial Electric Fields Measured Inside the Lightning-Channel Corona Sheath, IEEE Trans. Electromagn. Compat.,  t.53/2, s.390-394, 2011

Masłowski G.: Analiza wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony odgromowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: ELEKTROTECHNIKA,  t.281, z.31, s.91-111, 2011

Masłowski G.: Corona current concept in lightning return-stroke models of engineering type, Archives of Electrical Engineering, VOL. 59(3-4), 2010, pp. 177-188

Masłowski G.: Prowokowane wyładowania atmosferyczne i ich parametry, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 86 NR 12/2010, 315–318

Masłowski G.: Współczesne trendy w modelowaniu wyładowań atmosferycznych - teoria i zastosowania, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 86 NR 11a/2010, 308–312

Masłowski G., Wyderka S., Bajorek J., Ziemba R.: Badanie efektywności urządzenia piorunochronnego niewielkiego obiektu budowlanego. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 86 (2010), nr 5, 229–232

Masłowski G., Bajorek J., Barański P.: Distant Electric Field Caused by Cloud to Ground Lightning. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 86 (2010), nr 3, 51-53

Bajorek J., Korzeniowski M., Masłowski G., Ziemba R., Application of EMTP-RV Control Devices in Surge Arrester Modeling. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 86 (2010), nr 3, 14–15

Masłowski G., Rakov V.A.: New Insights Into Lightning Return-Stroke Models with Specified Longitudinal Current Distribution. IEEE Trans. Electromagn. Compat., Vol. 51, No. 3, August 2009, 471–478

Masłowski G., Rakov V.A.: Dynamics of Lightning Channel Corona Sheath Predicted by Return-Stroke Models with Specified Longitudinal Current Distribution. PUBLS. INST. GEOPHYS. POL. ACAD. SC., Monographic Volume D-73 (412), 2009, 89-98

Masłowski G., Barański P.: Natural Lightning Channel Evolution Obtained From High-Speed Digital Video Camera Recordings. PUBLS. INST. GEOPHYS. POL. ACAD. SC., Monographic Volume D–73 (412), 2009, 99-107

Masłowski G., Rakov V.A., Wyderka S., Bajorek J., DeCarlo B.A., Jerauld J., Schnetzer G.H., Schoene J., Uman M.A., Rambo K.J., Jordan D.M., Krata, W.: Testing of Lightning Protective System of a Residential Structure: Comparison of Data Obtained in Rocket-Triggered Lightning and Current Surge Generator Experiments. Journal of High Voltage Engineering, China Vol. 34, No. 12, 2008, 2575-82

Bajorek J., Korzeniowski M., Masłowski G., Ziemba R.: Modeling of Nonlinear Elements during Lightning Overvoltage Simulations. Journal of High Voltage Engineering, China, Vol. 34, No. 12, 2008, 2595-01

Masłowski G., Rakov V.A.: Equivalency of lightning return stroke models employing lumped and distributed current sources, IEEE Trans. Electromagn. Compat., Feb. 2007, 123–133

Masłowski G., Ziemba R.: Modelowanie przepięć atmosferycznych w liniach elektroenergetycznych z uwzględnieniem kanału pioruna. Przegląd Elektrotechniczny, 3/2007, 153–156

Masłowski G., Rakov V. A.: A study of the lightning channel corona sheath. J. Geophys. Res., 111, D14110, doi:10.1029/2005JD006858, July 2006

Masłowski G., Electrical structure of the lightning-channel corona sheath, Lightning Lab., University of Florida, Gainesville, USA, COST Scientific Report, Reference code COST-STSM-P18-01964, 2006

Bajorek J., Masłowski G.: Modelowanie systemów ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis - nr 214, Elektrotechnika, z.26, 2004, 35–42

Masłowski G., Ziemba R.: Badanie oddziaływania prądu piorunowego na przewody podziemne. Przegląd Elektrotechniczny, 1’2003, 150–153Referaty wygłoszone na zaproszenie

Maslowski G, Bajorek J., Wyderka S.: Developing of Lightning Research Center in South East Part of Poland. 2011 Asia‐Pacific International Conference on Lightning, Nov. 1‐4, 2011, Chengdu, China (INVITED PAPER)

Masłowski G., Rakov V.A., A Review of Recent Lightning Corona Sheath Dynamics Research, 2011 Asia‐Pacific International Conference on Lightning, Nov. 1‐4, 2011, Chengdu, China (INVITED PAPER)

Masłowski G, Rakov V.A.: Influence of return stroke speed and leader line charge density on lightning corona sheath dynamics, Konferencja: XXX URSI General Assembly and Scientific Symposium of International Union of Radio Science, Istambul, 13-20.08.2011 (INVITED PAPER)

Masłowski G.: Investigation of Currents Injected by a Surge Generator into the Lightning Protective System of a Small Residential Structure. URSI General Assembly, August 7-16, 2008, Chicago USA  (INVITED PAPER)

Masłowski G.: Analiza zmian pola elektrycznego głównych składowych wyładowań atmosferycznych doziemnych. Referat wygłoszony na zaproszenie Instytutu Geofizyki PAN w trakcie Seminarium Geofizyki Satelitarnej, Warszawa, 14.11.2007


Masłowski G.: Modelowanie matematyczne głównej składowej wielkoprądowej wyładowania atmosferycznego. Referat wygłoszony na seminarium Krakowskiego Oddziału PTETiS, Kraków, AGH, 23 marca 2006

Masłowski G., Pomiary i analiza wyładowań atmosferycznych naturalnych i sztucznie inicjowanych. Referat wygłoszony w trakcie posiedzenia Komitetu Elektrotechniki PAN, Sekcja Wielkich Mocy i Wysokich Napięć, Kraków, 12 grudnia 2006

Masłowski G.: Współczesne trendy w modelowaniu wyładowań atmosferycznych - teoria i zastosowania. Referat wygłoszony na zebraniu Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej, Warszawa, 19.11.2004

Masłowski G.: Ochrona urządzeń technicznych przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym – LEMP. Referat wygłoszony w trakcie konferencji nt.: „Wyładowania atmosferyczne – systemy rejestracji i ochrony” zorganizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Bielsko-Biała, 2002Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych

Karnas G., Maslowski G., Ziemba R., Wyderka S.: Influence of different multilayer soil models on grounding system resistance. 31st Intern. Conference on Lightning Protection ICLP’12, Vienna, Austria, 2012

Wyderka S., Maslowski G., Ziemba R., Karnas G.: Frequency Characteristics of Supplying Transformer and Electrical Appliances of Residential Building in Modeling of Lightning Current Distribution. 31st Intern. Conference on Lightning Protection ICLP’12, Vienna, Austria, 2012

Ziemba R., Maslowski G., Wyderka S., Karnas G.: Distribution of Lightning Current in the Grounding Grid for Different Multilayer Soil Models. International Conference on High Voltage Engineering and Application ICHVE’2012, Shanghai, China, 2012

Masłowski G., Karnas G.: Electric field Frequency Spectra of Multiple Cloud-to-Ground Lightning Flashes Recorder in the Warsaw Region by Local Lightning Detection Network, Konferencja: XIV International Conference on Atmospheric Electricity ICAE 2011, Rio de Janeiro, Brasil - August 08-12, 2011

Masłowski G.: Lightning E-field measurement and fast video recordings station at the Rzeszow University of Technology, Poland, Konferencja: 21st International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2011, Białystok 28-30.09.2011,  s.181-182

Bajorek J., Maslowski G., Ziemba R.: Identification of Corona Parameters on Overhead Power Lines in Case of Direct Lightning Strikes. International Conference on High Voltage Engineering and Application ICHVE'2010, New Orleans, USA, October 11 - 14, 2010, 69-72


Bajorek J., Maslowski G., Ziemba R.: Modeling of corona on overhead power lines using system identification toolbox implemented in Matlab. Proc. 30th International Conference on Lightning Protection, Cagliari, Italy, 2010, 1132-1137

Maslowski G., Rakov V.A., Miki M.: Electrical structure of the lightning-channel corona sheath. 2010 Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility, Beijing, April 12-16, 2010, Beijing, China, pp. 1224-1227

Masłowski G., Wyderka S., Rakov V. A., DeCarlo B. A., Li L., Bajorek J., Ziemba R.: Mesurements and numerical modeling of currents in lightning protective system of residential building. X SIPDA International Symposium on Lightning Protection, Curitiba, Brazil, 2009

Masłowski G.,  Rakov V.A.,  Cvetic J., Miki M.: An Improved Model for Prediction of the Dynamics of Lightning Channel Corona Sheath, 20th International Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility, Zurich, Switzerland, January 12–16, 2009, 121–124

Masłowski G., Bajorek J., Barański P.: Modeling of shoulders within the lightning current front assuming generation of two waves in attachment point. 4th International Symposium on Lightning Physics and Effects, COST P18, May 25-26, 2009, Vienna, Austria, http://www.costp18-lightning.org/

Masłowski G., Barański P.: Examination of the Slow Front and Fast Transition in Electric Field Waveforms Produced by First and Subsequent Lightning Strokes Detected during Thunderstorms near Warsaw. 3rd International Symposium on Lightning Physics and Effects, COST P18, April 14-15, 2008 Vienna, Austria, http://www.costp18-lightning.org/

Kubaszek A., Masłowski G., Posiewała W.: The electronic counter of direct lightning strikes to a structure, 29th International Conference on Lightning Protection, Uppsala, Sweden, 2008, pp 2.11.1-2.11.6.

Maslowski G., Rakov
V.A., Wyderka S., Bajorek J., DeCarlo B.A., Jerauld J., Schnetzer G.H., Schoene J., Uman M.A., Rambo K.J., Jordan D.M., Krata W.: Testing of Lightning Protective System of a Residential Structure: Comparison of Data Obtained in Rocket-Triggered Lightning and Current Surge Generator Experiments. International Conference on High Voltage Engineering and Application ICHVE'2008, Chongqing, China, November 9-12, 2008.

Bajorek J., Korzeniowski M., Masłowski G., Ziemba R.: Modeling of Nonlinear Elements during Lightning Overvoltage Simulations.
International Conference on High Voltage Engineering and Application ICHVE'2008, Chongqing, China, November 9-12, 2008.

Masłowski G., Rakov V.A.: A new formulation for lightning return-stroke models of engineering type. 18th International  Zurich Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Munich, Germany, 24-28 September, 2007, 175–178

Masłowski G., Barański P., Michnowski S.: Analysis of electric field spectrograms of lightning discharge components. 2nd International Symposium on Lightning Physics and Effects, COST P18, April 19-20, 2007, Vienna, Austria, http://www.costp18-lightning.org/

Barański P., Michnowski S., Masłowski G., Gajda W.: Signatures of electric field changes associated with the continuing current stage of cloud-to-ground flashes. International Conference on Atmospheric Electricity ICAE 2007, BeiJin, China, 489–492

Maslowski G., Rakov V.A.: Duality of Lumped- and Distributed-Source Lightning Return Stroke Models, XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21, 2007, Bialystok, Poland

Masłowski G. Ziemba R.: Calculation of lightning-induced voltages inside the structure using engineering return-stroke models. Proc. 28th International Conference on Lightning Protection, Kanazawa, Japan, 2006, 1132-1137

Masłowski G., Rakov V.A.: New insights into dynamics and properties of the lightning-channel corona sheath. Proc. 28th International Conference on Lightning Protection, Kanazawa, Japan, 2006, 175-180

Bajorek J., Gamracki M., Masłowski G.: Effectiveness of FFT-IFFT transformation during calculation of the electrical pulse under ground surface. Proc. 28th International Conference on Lightning Protection, Kanazawa, Japan, 2006, 501–506

Łoboda M., Masłowski G., Dziewit Z., Betz H. D., Fuchs B., Oettinger  P., Schmidt K., Wirz M., Dibbern J.: A new lightning detection network in Poland. Int. Conference on Grounding and Earthing & 2nd Int. Conference on Lightning Physics and Effects, Maceió – Brazil, November, 2006, paper P90

Bajorek J., Gamracki M, Masłowski G.: Modeling of lightning electromagnetic disturbances transmitted into the ground. Proc. XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, Kaunas, Lithuania, 2006, pp. 1132-1137

Masłowski G.: Influence of lightning channel tortuousity and branches on a magnetic field distribution. 16th International Zurich Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Switzerland, February 13-18, 2005, 219–224

Masłowski G.: Some aspects of numerical modeling of lightning return stroke current based on antenna theory. 27th International Conference on Lightning Protection, Soc. de l'Electr., de l'Electron., et des Technol. de l'Inf. et de la Commun., Avignon, France, 2004, 106–109

Bajorek J., Gamracki M., Masłowski G.: Lightning Coupling to Overhead and Buried Conductors as Frequency Response Function of the System. 27th International Conference on Lightning Protection, Soc. de l'Electr., de l'Electron., et des Technol. de l'Inf. et de la Commun., Avignon, France, 2004, 274–279

Masłowski G., Ziemba R.: The magnetic field attenuation inside a structure with an unscreened window for the case of direct and nearby lightning strikes. 15th EMC Zurich Symposium, Switzerland, 2003, 575–580

Masłowski G.: Analysis of Lightning Return Stroke Models Based on Antenna Theory. XIII International Conference on EMD, September 24-26, Białystok, 2003, 3.5.1–3.5.6

Masłowski G.: Implementation of the Lightning Engineering Return-Stroke Models during Full-Wave Frequency Domain Calculation. XIV International Conference on EMD, Białystok, 2003, 3.5.1-3.5.6

Masłowski G., Gamracki M.: Protection of structure against LEMP. In Proc. IEEE PowerTech Conf., Bologna, Italy, June 23-26, 2003, Vol. 1, paper 520

Masłowski G.: Influence of lightning branches and channel inclination on the lightning electromagnetic field. International Carpathian Conference on EMC – Protection of Computer Systems against Electromagnetic Disturbances, Rzeszów-Łańcut, 2002, IV.3.1–IV.3.6

Masłowski G., Ziemba R.: Shielding of structures in the case of direct lightning strike. 26th International Conference on Lightning Protection, Kraków, 2002, 562–567

Masłowski G.: Influence of grounding and bonding on the magnetic field attenuation in case of direct lightning strikes. The XII International Conference on Electromagnetic Disturbances. Palanga-Lithuania, 25-27 September, 2002, 121–126

Masłowski G.: Modelling of the lightning electric field for different models of the channel base current with standard parameters. 15th International Wrocław Symposium and Exhibition Electromagnetic Compatibility 2000, Wrocław, 2000, 154–158

Masłowski G.: Lightning-Induced Voltages in Overhead Transmission Lines – Comparison of Calculation Methods. European EMTP-ATP Meeting, Wroclaw, Poland 2000, 75–82


Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych

Masłowski G., Ziemiański L.: Nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne w piłce siatkowej, I Forum Piłki Siatkowej  - Piłka Siatkowa Jako System, Rzeszów, 11-13 października 2013

Maslowski G.,Rakov V.A., Cooper
M. A.: Lightning Safety for Athletics with Special Attention on Beach Volleyball, I Forum Piłki Siatkowej  - Piłka Siatkowa Jako System, Rzeszów, 11-13 października 2013

Filik K., Karnas G., Masłowski G., Wyderka S., Ziemba R.: Badania przepięć atmosferycznych z wykorzystaniem generatorów dedykowanych dla systemów awioniki, XI Konferencja Naukowa - Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE), Czarna, 27-30 września 2013

Karnas G., Wyderka S., Ziemba R., Filik K., Masłowski G.: Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation,
XI Konferencja Naukowa, Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE), Czarna, 27-30 września 2013
 
Masłowski G., Wyderka S.: Układ probierczo-pomiarowy do poligonowych badań narażeń piorunowych, X Konferencja Naukowo-Techniczna „NAPOWIETRZNA IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENRGETYCE”– NIWE-2011,  26-28 września 2011 r., Szklarska Poręba

Masłowski G., Wyderka S.: Nowy poligon badawczy narażeń piorunowych, Konferencja: VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Urządzenia Piorunochronne w Projektowaniu i Budowie, Kraków, s.13-21, 20.10.2011

Bajorek J., Korzeniowski M., Masłowski G., Ziemba R.: Użyteczność symulatora EMTP-RV w projektowaniu ochrony odgromowej. V Konferencja "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie" Kraków, 2008, 78–87


Masłowski G., Ziemba R.: Przepięcia indukowane w instalacjach elektrycznych od wyładowań piorunowych. III Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria Elektryczna w Budownictwie, Kraków, 2006, 131-139

Masłowski G.: Wyładowania atmosferyczne sztucznie inicjowane i ich zastosowanie w ochronie odgromowej. IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Urządzenia Piorunochronne w Projektowaniu i Budowie, Kraków 2005, 55–62

Masłowski G., Ziemba R.: Wpływ ekranowania linii WN na rozkład pola elektroda-gnetycznego. VIII Sympozjum – Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia, Zakopane 2001, 321–326

Masłowski G.: Charakterystyka źródeł i sposobów propagacji zaburzeń elektroda-gnetycznych. Seminarium techniczne EMC – Ochrona sieci teleinformatycznych przed zaburzeniami elektromagnetycznymi, PTETiS, Rzeszów, 2001, B1-B17

Masłowski G., Ziemba R.: Wpływ ekranowania budynków na przepięcia indukowane wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach elektrycznych. XI Międzyna-rodowa Konferencja - EMD, Białystok 2001, 5.3.1–5.3.6

Masłowski G.: Kompatybilne elektromagnetycznie systemy zasilania sieci teleinforma-tycznych. III Konferencja Międzynarodowa Systemy Komputerowe i Sieci - Projektowanie, Zastosowanie, Eksploatacja”, Rzeszów, 2000

Masłowski G., Ziemba R.: Przepięcia indukowane wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach budynku. III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Urządzenia Piorunochronne w Projektowaniu i Budowie, Kraków, 2000, 75–81

Masłowski G., Ziemba R.: Rozpływ prądu piorunowego w instalacji odgromowej dla pierwszej i kolejnej składowej wyładowania atmosferycznego. III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie, Kraków, 2000, 58–62